WBSO

Bent u bezig met technisch wetenschappelijk onderzoek of een fysiek project en loopt u bij uw ontwikkelingstraject tegen knelpunten of uitdagingen aan die nieuw zijn voor uw onderneming? Dan kunt u waarschijnlijk voor (delen van) dit ontwikkelingstraject aanspraak maken op een interessante tegemoetkoming op de loonheffingskosten voor uw onderneming door WBSO) aan te vragen.

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voorziet het Nederlands bedrijfsleven jaarlijks in ca. €1.3 miljard euro aan korting op de loonheffing voor bedrijven die S&O (speur – en ontwikkelingswerk, ook wel R&D genoemd) activiteiten ontplooien.
Mits de S&O activiteiten voldoen aan de door het RVO gestelde eisen, kan een aanzienlijk lucratieve korting worden bewerkstelligd van €20.000 – €30.000 per “S&O medewerker”.


Enkele voorwaarden


Een S&O medewerker is een medewerker die “Speur en Ontwikkelingswerk” verricht, wat zoveel betekent als technische onderzoeks- en/of productontwikkelingsactiviteiten die een zeker technisch risico bevatten en die een nieuw en uitdagend karakter hebben binnen uw onderneming. Het technisch risico is van belang als criterium omdat hiermee de kans op falen van de ontwikkeling onderstreept kan worden. WBSO is in het leven geroepen om ondernemingen een fiscale stimulans te geven om zulke risico’s te dragen en zo de innovatie te stimuleren. Ondernemen is immers risico nemen.

Hoewel het strikt genomen niet zo is dat de ontwikkeling fundamenteel nieuw hoeft te zijn op de markt, moet het in ieder geval nieuw zijn als technische ontwikkeling binnen uw onderneming. Hierbij wordt uiteraard wel aangenomen dat de S&O-medewerkers een relevant opleidingsniveau en ervaring hebben binnen het kader van de technische ontwikkelingen waarvoor WBSO aangevraagd is.

Het aanvragen van WBSO is relatief eenvoudig door de onderneming zelf te organiseren. Hoewel er genoeg partijen zijn die voor een commissie van 5-15% van de projectvang op no-cure-no-pay basis een aanvraag  begeleiden, is gezien de technische projectomschrijving directe betrokkenheid van de onderneming bij een WBSO aanvraag noodzakelijk. Ook is de RVO meer dan bereid de ondernemer te helpen bij vragen.

Praktische zaken

Het is zaak een aantal dingen goed te omlijnen, zoals hoeveel personeelsleden binnen de onderneming tenminste een deel van hun tijd S&O-activiteiten zullen ontplooien, en hoeveel uur dit in de projectduur (normaal gesproken een heel kalenderjaar) zal zijn. Het is zaak dit realistisch in te schatten, ook rekening houdend met wat er in praktijk als “S&O-uur” geldig is en wat niet.
Verder is het verstandig uw project in duidelijke werkpakketten te vatten en gestructureerd te omschrijven in de aanvraag. Dit vergroot niet alleen uw kans om het project toegewezen te krijgen, maar maakt het aan het eind van het jaar ook eenvoudiger om de voortgang te rapporteren. Het is verstandig de projectomschrijving, wat breder te formuleren, rekening houdend met eventuele toekomstige ontwikkelingsrichtingen die al te voorzien zijn.

De tegemoetkoming


Als uw onderneming nog nooit WBSO heeft ontvangen, kunt u rekenen op (in 2020) €29/uur aan S&O-uurloon. Voor ondernemingen die reeds WBSO ontvangen bepaalt het RVO aan de hand van een formule het S&O-uurloon ieder jaar op voorhand. Per gerealiseerd S&O-uur kan per jaar 32% van het S&O-loon in mindering worden gebracht op de loonheffingssom van de onderneming. Tevens kan aanspraak worden gemaakt op RDA (Research & Development Aftrek), bedoeld om ontwikkelingskosten anders dan loonkosten deels te compenseren. Denk hierbij aan materiaalkosten voor prototypes of aan de huur van een laboratorium. De RDA kan “naar realisatie” verrekend worden, waarbij een nauwkeurige inschatting van de RDA-kosten, en een goede administratie hiervan van belang is. Veel ondernemingen kiezen echter voor het “forfaitair” verrekenen van RDA als een supplementaire aftrek bovenop ieder gerealiseerd S&O-uur, ter hoogte van €10 per uur voor de eerste 1800 uur en €4 per uur voor elk uur boven deze grens.

Indien een WBSO project toegewezen is kan de onderneming, met de WBSO-beschikking in de hand, de tegemoetkoming op de loonheffing direct verrekenen. Wel is het verstandig hierbij niet bij de volledige tegemoetkoming bij voorbaat te verrekenen, het is immers aannemelijk dat het aantal gerealiseerde S&O-uren over een fiscaal jaar lager uitvalt dan in de aanvraag is voorzien. U kunt namelijk niet meer tegemoetkoming verrekenen dan het aantal uren in uw beschikking, en zal bij een lagere realisatie een correctie ontvangen.

Noemenswaardig is dat de aftrek van de loonheffing niet per medewerker opgenomen wordt, maar over de totale loonsom van de onderneming. Dit kan gunstig zijn voor bijvoorbeeld start-ups, die vaak een lager loon uitbetalen en door middel van het relatief hoge S&O-uurloon zodoende vaak ook een deel van de loonheffing van niet-S&O-medewerkers kunnen compenseren. Ook is de WBSO-aftrek niet van invloed op de particuliere fiscale aftrekposten waarop de werknemers wellicht aanspraak op zouden kunnen maken in hun aangifte inkomstenbelasting.

Uiteraard zijn er ook administratieve verplichtingen verbonden aan WBSO.  Zo moet er een minimaal per dag een urenregistratie bijgehouden worden, bijvoorbeeld in een simpele spreadsheet. Ook moet een project-administratie bijgehouden worden. Beide moeten aan bepaalde eisen voldoen en 7 jaar bewaard blijven.

Hoe vraag je WBSO aan?


Een WBSO aanvraag geschiedt digitaal, indien de aanvraag geaccepteerd wordt dan ontvangt u een beschikking van het RVO. Mogelijk ontvangt u eerst een vragenbrief. Uw aanvraag moet uiteraard wel aan de WBSO eisen voldoen, te vinden in de WBSO handleiding.

Indien u denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen en u wilt hierin begeleid worden, neem vrijblijvend contact op.

en_GB